Lejebetingelser

Lejen for materiellet beregnes efter maskinførerens kvitterede følgeseddel.

Lejeren er ansvarlig for lovmæssig anvendelse af det lejede materiel, samt ansøgning og oplysninger fra ledningsejere, hvilket også vil omfatte enhver skade. Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge på max. 40 timer. Overtid efter 8 timer. Minimumsleje er 4 timer pr. dag med fører.

Vejrlig(ved leje af fører/mandskab eller materiel med fører): Hvis der er ringet 1 time før arbejdsbegyndelsen, er dagen gratis, men er manden mødt, betales for minimum 4 timer. Er manden mødt op ogpåbegyndt arbejdet,betales fuld tid(8 timer).
 
Afbestilling af materiel(ekskl. vejrlig): Hvis der er ringet2 timer før materiellet er bestilt til, faktureres materiellet ikke. Hvis materiellet allerede er leveret på adressen eller på vej til levering, dvs. 1 time før bestillingstidspunktet, skal der betales for både leveringen, afhentningen og 1 dags leje af materiellet.
 
Hvis materiellet lejes i mere end 32 timer, betales kun transport den ene vej - eller efter nærmere aftale.

Lejebetingelser i øvrigt

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader vores plads, til og med den dag det lejede afmeldes eller afleveres på vores plads igen, i fejlfri tilstand. Maskiner udlejet uden fører, skal afmeldes inden kl. 16.00 på sidste lejedag.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej, ligesom udlejer forbeholder sig ret til at fakturere for den bestilte lejeperiode, uanset om denne måtte være kortere.

I lejeperioden har lejer ret til at benytte i indtil 7,5 time pr. lejedag. Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge a 7,5 time. Materiel, der anvendes før og efter en weekend, og som er langtidsudlejet eller lejes af firmaer med aftale, faktureres ikke i weekenden. Anvendes materiellet på lørdage, søn- og helligdage, regnes disse for lejedage. Såfremt materiellet anvendes sidste dag en fredag skal afmelding foretages fredag inden kl. 16.00. I modsat fald faktureres tillige for weekenden. Evt. merforbrug afregnes særskilt. Al udlejning til ikke-konto-kunder beregnes som kalenderdage.

Materiellet leveres i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. indsigelse herimod må foretages inden 1 dag efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge. Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v.

Det lejede materiel leveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelsen. Efter materiellet er modtaget på vores plads, finder eftersyn sted, og eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling el. lign., betales af lejeren. Lejemålet gælder fra vores adresse, hvorfor lejeren debiteres udgifterne ved evt. transport frem og tilbage.

Materiellet forbliver Sorø Maskinudlejnings (SM) ejendom. SM kan på ethvert tidspunkt besigtige det udlejede. Materiellet må ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den aftalte, uden meddelelse til udlejer, og der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig tilladelse fra SM. Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vores plads - samt under hele lejemålet - bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening. Enhver beskadigelse af det lejede - uanset årsag - samt tyveri skal erstattes af lejeren. Dette gælder også personskade og skade på ejendom. SM er kun ansvarlig for personskade og tingskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes en fejl eller forsømmelse begået af SM eller andre, som udlejer har ansvaret for, medmindre lejeren har eller burde have været klar over manglen, uden straks at underrette SM.

Vi påtager os intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde og de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med arbejdsstandsninger pga. fejl eller havari på det lejede materiel.
 
Forsikring

Uanset ovenstående påtager SM sig risiko for tyveri og brand, idet lejeren herfor betaler 5,5 % af bruttolejen i forsikring, som pålægges fakturaen. Bortset fra skader i henhold til produktansvarsloven har lejeren en selvrisiko på fra 15.000,- pr enhed. Dog gælder en selvrisiko på fra kr. 15.000,- - 30.000,- ved leje af maskiner over 4 t. pr enhed.

I tilfælde af civilt søgsmål aftaler partnerne, at retssagen skal anlægges ved retten i Sorø. Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Der tages forbehold for prisændringer samt trykfejl.
Alle nævnte priser er ekskl. 5,5 % forsikring, levering, brændstof, vasksamt moms.
 
Betalingsbetingelser

Faktura fremsendes normalt umiddelbart efter lejemålets afslutning - dog sker der løbende fakturering ved længere lejemål. Betalingsbetingelse er8 dage netto! Hvis betalingen ikke har fundet sted inden8 dage, må der påregnes en rente på 2% pr. måned fra faktureringsdato, samt rykkergebyr på kr. 100,- Vi samarbejder iøvrigt med finansrådgivningsselskabet Nordea Finans Danmark A/S

Private lejere(ikke-konto-kunder) skal betale kontant ved afhentning på pladsen i Sorø eller til chauffør ved leveringen.

Sorø Maskinudlejning ApS  |  Metalvej 29  |  4180 Sorø  |  Telefon: 57 83 20 71  |  Fax: 57 83 25 71
 | CVR: 32439306  |  E-mail: sm@soroemaskinudlejning.dk

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

Media2 Content Management System by Media2.